Ulgi i dotacje

Ulgi podatkowe

Image

Kompleksowo wspieramy podatników we wdrażaniu i korzystaniu z ulg podatkowych. Pomagamy w identyfikacji obszarów działalności, które pozwalają na wygenerowanie oszczędności podatkowych oraz wspieramy w bezpiecznym korzystaniu z preferencyjnych rozliczeń.

Zrealizowaliśmy z powodzeniem dziesiątki projektów z obszaru ulg podatkowych. Pomagamy m.in. przy wdrażaniu następujących rozwiązań:

Ulga B+R

Ulga na badania i rozwój daje możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania nawet do 200% kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Koszty kwalifikowane obejmują m.in. wynagrodzenia, koszty materiałów i surowców oraz amortyzację. Z ulgi mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność B+R niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa.

Ulga na innowacyjnych pracowników

Ulga na innowacyjnych pracowników stanowi swoistą „nakładkę” na ulgę B+R. Jest skierowana do przedsiębiorców zatrudniających osoby realizujące prace B+R, w wymiarze nie mniejszym niż 50% ich ogólnego czasu pracy. W ramach tej ulgi przedsiębiorca ma możliwość odliczenia niewykorzystanej w pełni ulgi B+R poprzez pomniejszenie zaliczki na podatek dochodowy pobierany od dochodów pracowników.

IP Box

IP Box ma zachęcić do wytwarzania własności intelektualnej (IP) i do jej rejestrowania w Polsce. Firmy, które spełniają wymagania do skorzystania z ulgi IP BOX mogą skorzystać z preferencji podatkowej, tj. opodatkowania dochodów pochodzących z IP według stawki 5%. Dotyczy to dochodów z praw własności intelektualnej, które zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej działalności B+R.

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację to możliwość odliczenia od dochodu dodatkowych 50% kosztów kwalifikowanych związanych z inwestycjami w robotyzację – nabycie robotów przemysłowych oraz powiązanych z nimi urządzeń i usług niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz branży, w której działa podatnik. Celem wprowadzenia ulgi jest popularyzowanie rozwiązań automatyzujących produkcję, a tym samym obniżenie kosztów produkcji i unowocześnienie gospodarki.

Ulga na prototyp

Przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek lub próbnej produkcji nowego produktu istnieje możliwość skorzystania z ulgi na prototyp, która polega na dodatkowym odliczeniu od podstawy opodatkowania 30% kosztów produkcji.

Ulga CSR

Podatnicy realizujący działania z obszaru CSR mogą odliczyć od podstawy opodatkowania dodatkowo 50%. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność: sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę.

Ulga na ekspansję

W przypadku działań mających na celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów, możliwe jest podwójne odliczenie kosztów poniesionych w tym celu. Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty uczestnictwa w targach, działań promocyjno-informacyjnych, dostosowania opakowań do wymagań kontrahentów, koszty certyfikacji produktów oraz rejestracji znaków towarowych oraz koszty przygotowania dokumentacji przetargowej. Jednym z warunków zastosowania ulgi jest wykazanie zwiększonych przychodów ze sprzedaży produktów w 2 kolejno następujących po sobie latach podatkowych.

W ramach projektów związanych z wdrażaniem ulg podatkowych oferujemy:

  • ocenę możliwości skorzystania z ulgi, w szczególności zidentyfikowanie działań będących podstawą do zastosowania danej preferencji podatkowej, np. działalności badawczo-rozwojowej,
  • zdefiniowanie kosztów kwalifikowanych,
  • przygotowanie i złożenie wniosku o indywidualną interpretację podatkową,
  • przygotowanie rozliczenia ulgi,
  • przygotowanie dokumentacji wewnętrznej,
  • szkolenie z rozliczania ulgi,
  • wystąpienie z wnioskami o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku.