Ogólne Warunki Świadczenia Usług przez TaxLab Sp. z o.o.

1. Definicje

 1. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego TaxLab świadczy Usługi.
 2. Doradca, TaxLab – oznacza TaxLab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 3. Umowa – oznacza umowę zawartą przez TaxLab z Klientem, bez względu na formę jej zawarcia, na podstawie której TaxLab zobowiązany jest do świadczenia Usług.
 4. Usługi – oznaczają usługi określone w Umowie.
 5. OWU – oznaczają niniejsze ogólne warunki świadczenia Usług.
 6. Podwykonawca – podmiot trzeci, któremu TaxLab zleca wykonanie Usług w ramach Umowy.

2. Zasady Świadczenia Usług przez TaxLab

 1. Doradca zobowiązuje się świadczyć Usługi z należytą starannością i troską, wykorzystując swoją wiedzę i zawodowe doświadczenie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Doradca świadczy Usługi w oparciu o informacje pisemne i dokumenty uzyskane od Klienta, a także na podstawie udzielonych informacji ustnych. Doradca nie jest zobowiązany do weryfikowania prawidłowości dokumentów i informacji uzyskanych od Klienta.
 3. Usługi są świadczone wyłącznie na potrzeby Klienta. TaxLab nie ponosi odpowiedzialności w przypadku powołania się przez podmioty inne niż wskazane w Umowie na porady udzielone przez TaxLab w ramach świadczonych Usług.
 4. Usługi świadczone są w odniesieniu do stanów faktycznych konkretnie przedstawionych przez Klienta i w oparciu o przepisy / praktykę / orzecznictwo obowiązujące na moment zaistnienia stanu faktycznego / świadczenia Usług. Doradca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wykorzystania porad przez Klienta w innych stanach faktycznych lub po zmianie przepisów / praktyki / orzecznictwa.
 5. Doradca nie jest zobowiązany do aktualizowania wyników Usług pod kątem późniejszych zmian powszechnie obowiązujących przepisów, zmian orzecznictwa, stanowisk organów lub zmian praktyki stosowania prawa.
 6. Doradca może podzlecać Usługi wynikające z Umowy Podwykonawcom. Doradca oświadcza, iż osoby wybrane do współpracy dysponują wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do należytego wykonania Usług i ponosi odpowiedzialność za rezultaty ich prac.
 7. Zgodnie z przepisami, Doradca przechowuje kopie udzielonych porad oraz korespondencję i inne dokumenty (lub kopie dokumentów) otrzymane od Klienta przez okres pięciu lat. TaxLab zachowuje prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej co do wszystkich pism i dokumentów przekazanych Klientowi.

3. Wynagrodzenie

 1. O ile w Umowie nie wskazano inaczej oraz przy braku innych ustaleń z Klientem, wynagrodzenie należne TaxLab w związku ze świadczeniem Usług na rzecz Klienta, będzie obliczane w oparciu o liczbę godzin przepracowanych przy wykonaniu Usług oraz z uwzględnieniem stawki godzinowej w wysokości 600 zł za każdą godzinę pracy członka zespołu TaxLab.
 2. Stawka wskazana w punkcie III.1 jest kwotą netto. Wynagrodzenie należne TaxLab ustalone w oparciu o stawkę godzinową będzie powiększone o podatek VAT.
 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie III.1, nie obejmuje poniesionych przez TaxLab kosztów związanych z wykonaniem Usług, w szczególności podróży służbowych i noclegów, opłat sądowych, skarbowych oraz innych prawem przewidzianych kosztów lub opłat oraz wszelkich innych rozsądnie uzasadnionych wydatków poniesionych przez TaxLab w interesie Klienta, w związku z wykonywaniem Usług.
 4. Wynagrodzenie płatne będzie przez Klienta każdorazowo na podstawie faktury wystawionej przez TaxLab na koniec okresu rozliczeniowego obejmującego miesiąc kalendarzowy, w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury, chyba że w Umowie zastrzeżono inaczej.

4. Poufność

 1. Zgodnie z Zasadami Etyki Doradców Podatkowych TaxLab zobowiązuje się zachować w tajemnicy Informacje Poufne, które oznaczają wszelkie informacje uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez TaxLab od Klienta, osoby lub podmiotu z nim współpracującego, w związku ze świadczeniem Usług, z wyłączeniem informacji:
  • w stosunku do których Klient zastrzegł, że nie mają one charakteru poufnego albo w inny sposób wyraził zgodę na ich ujawnienie;
  • których ujawnienie przez TaxLab jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa i jeżeli to ujawnienie wymaga przekazania informacji przez jedną ze stron drugiej z nich to strony będą ze sobą w tym zakresie w dobrej wierze współpracować;
  • które TaxLab zobowiązany będzie ujawnić ze względu na dobro Klienta lub należyte wykonanie Usług;
  • które są lub będą publicznie znane bez winy TaxLab;
  • które w dacie ich ujawnienia Doradcy były przez TaxLab znane bez naruszenia obowiązku zachowania poufności.
 2. TaxLab oraz Klient mogą przekazywać lub udostępniać Informacje Poufne zdefiniowane powyżej osobom trzecim wyłącznie za zgodą drugiej strony.
 3. TaxLab może informować o fakcie świadczenia Usług na rzecz Klienta.

5. Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność Doradcy z tytułu Umowy ograniczona jest do rzeczywistej wysokości szkody i nie przekracza wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez Doradcę w związku z realizacją danej Usługi w ramach Umowy.
 2. Doradca nie odpowiada za żadne szkody związane z upływem terminów procesowych oraz terminów w postępowaniu podatkowym, jeżeli upływ ten wynika z braku dokonania przez Klienta określonych czynności, takich jak m. in. wniesienie opłat sądowych lub administracyjnych lub dostarczenie niezbędnych dokumentów.
 3. TaxLab nie ponosi względem Klienta odpowiedzialności za skutki swoich działań lub zaniechań powstałych w związku z wykonywaniem Umowy, w tym za powstałe opóźnienie w wykonaniu Umowy, będące wynikiem: i. niedostarczenia przez Klienta informacji, określonych przez Doradcę jako niezbędne do wykonania Usług;
  • przekazania Doradcy nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji przez Klienta;
  • działania siły wyższej.

6. Ochrona Danych Osobowych

 1. TaxLab zapewnia Klienta, że posiada odpowiednią infrastrukturę techniczną oraz wdrożył odpowiednie procedury w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa otrzymanych od Klienta danych osobowych oraz przestrzegania odpowiednich przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych jest TaxLab.
 3. Dane osobowe osób wyznaczonych przez Klienta do kontaktów z Doradcą są przetwarzane na podstawie art. 6 i innych przepisów RODO w celu realizacji Umowy, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Doradcy, w tym do celów dokonywania rozliczeń podatkowych, prowadzenia księgowości, egzekwowania należności oraz marketingu bezpośredniego. Odbiorcami danych osobowych mogą być inne osoby lub podmioty wykonujące czynności i usługi związane z realizacją Umowy, w tym: pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy i inne osoby zatrudnione lub współpracujące z Doradcą, biura rachunkowe, kancelarie prawne i podatkowe współpracujące z Doradcą, dostawcy usług informatycznych, hostingowych i usług poczty e-mail, podmioty uczestniczące w dokonywaniu rozliczeń, w tym dostawcy systemów fakturowych, banki oraz podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

7. Postanowienia końcowe

 1. OWU stanowią integralną część Umowy, uzupełniając treść Umowy. W razie rozbieżności między treścią OWU a postanowieniami Umowy, postanowienia Umowy mają znaczenie rozstrzygające.
 2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy prawa polskiego.
 4. Strony będą starały się rozwiązywać wszelkie spory wynikające z Umowy na drodze polubownej.
 5. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania ewentualnego sporu, sądem właściwym będzie sąd właściwy z uwagi na siedzibę Doradcy.