Doradztwo bieżące

Dyrektor KIS będzie odpowiadał na pytania podatników w sprawie działalności badawczo-rozwojowej

Autorzy tekstu: Filip Jeżewski

Dyrektor KIS, w ramach wydawanych interpretacji ma obowiązek analizować przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w zakresie ustalenia czy prowadzona przez podatnika działalności spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej. Tak wynika z niejawnego pisma Ministerstwa Finansów z 12 czerwca 2023 r. (znak DOP8.8012.19.2023), o którym informowała Dziennik Gazeta Prawna.

Za działalność badawczo-rozwojową uznaje się działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Definicje badań naukowych oraz prac rozwojowych nie są zawarte w przepisach ustaw PIT i CIT, lecz w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która jest ustawą pozapodatkową. W konsekwencji Dyrektor KIS odmawiał odpowiedzi na pytania podatników, czy ich działalność spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej (powołując się na fakt, że definicja prac rozwojowych znajduje się w przepisach ustawy pozapodatkowej, której Dyrektor KIS nie może analizować). Ustalenie czy podatnik prowadzi działalność badawczo-rozwojową ma z kolei kluczowe znaczenie na gruncie ulg podatkowych IP Box, czy ulga B+R.

Z rozstrzygnięciem Dyrektora KIS nie zgadzają się Sądy Administracyjne, które w swoich wyrokach (m.in. wyrok WSA w Gliwicach z 26 maja 2022 r. sygn. I SA/Gl 377/22, wyrok WSA w Łodzi z dnia 20 października 2023 r. sygn. I SA/Łd 615/23 oraz wyrok NSA z 04 października 2022 r. II FSK 1484/21)   wskazują, że Dyrektor KIS ma obowiązek analizowania przepisów dot. definicji prac rozwojowych. Pomimo utrwalonej linii orzeczniczej, Dyrektor KIS utrzymywał swoje stanowisko i odmawiał odpowiedzi na zadane pytania przez podatników.

Sytuacja zmieniła się dopiero w czerwcu 2023 r., kiedy to Ministerstwo Finansów wystosowało pismo, w którym wskazało, że Dyrektor KIS musi analizować przepisy odsyłające w ustawach o PIT oraz CIT dot. działalności badawczo-rozwojowej. W konsekwencji Dyrektor KIS zaczął masowo wycofywać skargi kasacyjne od przegranych wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych.

W praktyce oznacza to, że podatnicy (występujący z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej) nie będą musieli samodzielnie stwierdzać, czy prowadzona przez nich działalność spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, co zwiększy zakres ochronny interpretacji indywidualnych. Obecnie pojawiają się indywidualne interpretacje podatkowe, w których Dyrektor KIS dokonuje szczegółowej analizy dot. ustalenia czy prowadzona przez podatnika działalność spełnia definicję prac rozwojowych. Przykładami takich interpretacji są m.in. interpretacje z 06 listopada 2023 r. 0115-KDST2-2.4011.232.2023.2.AP oraz 0115-KDST2-2.4011.317.2023.2.MS.

Nasze usługi

Porozmawiajmy o
ulgach i dotacjach.

Kontakt