Rozliczenia międzynarodowe

Przepisy podatkowe nakładają na podatników szereg obowiązków związanych z rozliczeniami międzynarodowymi. Dotyczy to zarówno podatku VAT, w szczególności przy transakcjach międzynarodowych (WDT, eksport), jak i podatków dochodowych, w szczególności w odniesieniu do płatności transgranicznych (WHT – podatek u źródła).

Obecne brzmienie przepisów oraz praktyka organów są dość rygorystyczne, a braki formalno-dokumentacyjne lub brak należytej staranności po Państwa stronie mogą skutkować istotnymi zaległościami podatkowymi a nawet odpowiedzialnością osobistą.

Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji tego typu projektów i oferujemy:

  • analizę Państwa działalności pod kątem rozliczeń / transakcji międzynarodowych i związanych z nimi obowiązków podatkowych;
  • przygotowanie / zgromadzenie dokumentacji pozwalającej na zastosowanie stawki 0% w VAT;
  • weryfikację statusu odbiorcy płatności jako beneficjenta rzeczywistego oraz przygotowanie / zgromadzenie dokumentacji potwierdzającej dochowanie przez Państwa należytej staranności;
  • wystąpienie z wnioskiem o opinię zabezpieczającą dla celów WHT;
  • przygotowanie stosownych oświadczeń związanych z WHT;
  • przeprowadzenie postępowań o zwrot nadpłaconego podatku - zarówno w VAT jak i w odniesieniu do podatku u źródła.