Łatanie systemu poboru WHT

Minister Finansów dostrzegł problemy związane ze stosowaniem oświadczeń WH-OSC, lecz wprowadzone dotychczas zmiany rozwiązują problem jedynie częściowo.

Funkcjonujący od 1 stycznia 2022 mechanizm „pay and refund” nakłada na podatników obowiązek pobrania podatku u źródła (WHT) według właściwej stawki, jeżeli wysokość wypłat należności (dywidendy, odsetki oraz należności licencyjne) na rzecz tego samego, powiązanego podmiotu przekracza w roku podatkowym łącznie 2 mln zł.

Ustawodawca przewidział jednak dwie możliwości, z których płatnik może skorzystać, w celu uniknięcia konieczności stosowania powyższego mechanizmu:

  • pierwszą z opcji jest uzyskanie opinii o stosowaniu preferencji;
  • drugą opcją jest złożenie przez płatnika odpowiedniego oświadczenia o spełnieniu warunków np. do zastosowania zwolnienia z WHT – na formularzu WH-OSC. Złożenie takiego oświadczenia, co do zasady pozwala na bezpośrednie stosowanie np. zwolnień z WHT do momentu upływu drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono to oświadczenie.

Przepisy ustawy o CIT nie wskazują jednak literalnie, czy możliwe jest złożenie ponownego oświadczenia WH-OSC, po upływie ww. terminu. Taka możliwość ma kluczowe znaczenie dla podatników dokonujących np. co miesięcznych płatności należności, którzy na początku roku przekroczą 2 mln zł limitu. W praktyce bowiem złożenie oświadczenie WH-OSC pozwala na stosowanie zwolnienia przez cztery miesiące danego roku. W pozostałym okresie (nie „objętym” oświadczeniem) konieczne jest pobieranie WHT. Wobec powyższego, pojawiły się liczne wątpliwości, które ostatecznie zostały zauważone przez resort finansów.

29 sierpnia br. opublikowano rozporządzenie MF w sprawie przedłużenia niektórych terminów wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego, które przewiduje przedłużenie terminu „ważności” oświadczenia WH-OSC do końca roku 2022 (o ile - zgodnie z uzasadnieniem rozporządzenia - w dniu złożenia oświadczenia było ono jeszcze „ważne”). W praktyce, problem został rozwiązany jedynie częściowo, bowiem w przypadku wielu podatników złożone przez nich w ciągu 2022 r. oświadczenia WH-OSC już utraciły „ważność”.

Ratunkiem może okazać się planowana nowelizacja ustawy o CIT. Jak bowiem wynika z treści projektu, kwestia „ważności” oświadczeń ma zostać uzupełniona o przepisy abolicyjne, które będą odnosić się do oświadczeń złożonych w całym 2022 r. Tym samym brak poboru WHT mimo upływu terminu oświadczeń nie powinien wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla podatnika. Natomiast w przypadku dokonania poboru WHT, możliwe powinno być ubieganie się o jego zwrot.