Dotacje

SMART REFRESHMENT, czyli co czeka przedsiębiorców planujących aplikowanie w ramach nowego konkursu Ścieżki Smart

Autorzy tekstu: Agnieszka Drozd , Aleksandra Pabiańska

Ścieżka SMART jest jednym z najpopularniejszych konkursów w ramach FENG. W ramach 2 rundy konkursowej dla pojedynczych MŚP do PARP wpłynęło 2722 wniosków. Wyniki naboru planowane są na przełomie września/października 2024 r. W ramach naboru na rzecz dostępności wpłynęły 163 wnioski z czego 13 otrzymało dofinansowanie.

NCBR otrzymało 365 wniosków od dużych przedsiębiorców na projekty realizowane samodzielnie, z czego dotację otrzymały 73 podmioty. W ramach naboru na rzecz dostępności wpłynęły tylko 3 wnioski z czego 1 otrzymał dofinansowanie.

Statystyki nie są zachęcające, jednak dobrze przygotowany wniosek oraz przemyślana koncepcja są w stanie znacząco ponieść szanse na uzyskanie finansowania.

Przed nami kolejna runda konkursowa, która rusza już 27 czerwca b.r. Te podmioty, które nastawiały się na ponowne złożenie wniosków lub przygotowały koncepcję w oparciu poprzednie założenia, powinny zrewidować swoje założenia uwzględniając nowy pułap minimalnych kosztów kwalifikowalnych, obowiązek współpracy z sektorem MŚP (dla dużych podmiotów) czy zmieniony system oceny wniosków.

Przypominamy, że Ścieżka SMART to konkurs, w ramach którego można otrzymać dotację w 7 obszarach tematycznych, poziom dofinansowania zależy od rodzaju pomocy, wielkości przedsiębiorstwa czy lokalizacji inwestycji.  

  • Obszar 1: Prace B+R – dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowalnych
  • Obszar 2: Wdrożenie innowacji – dofinansowanie do 70% kosztów kwalifikowalnych
  • Obszar 3: Infrastruktura B+R – dofinansowanie do 70% kosztów kwalifikowalnych
  • Obszar 4: Cyfryzacja – dofinansowanie do 70% kosztów kwalifikowalnych
  • Obszar 5: Zazielenienie – dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych
  • Obszar 6: Kompetencje – dofinansowanie do 70% kosztów kwalifikowalnych
  • Obszar 7: Internacjonalizacja – dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowalnych

W przypadku podmiotów MŚP obligatoryjny jest Obszar 1: Prace B+R lub Obszar 2: Wdrożenie innowacji, w przypadku dużych przedsiębiorstw Obszar 1: Prace B+R, który musi stanowić co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych całego projektu.

Obecnie minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla Modułu B+R i/lub Wdrożenie innowacji powinna wynosić 3 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania nie może przekroczyć 50 mln zł dla MŚP oraz 70 mln zł dla dużych przedsiębiorstw.

Najbliższe wnioski o dotację w ramach ścieżki SMART dla MŚP, dużych przedsiębiorstw oraz projekty na rzecz dostępności będzie można składać od 27 czerwca do 24 października 2024 r. Dla konsorcjów nabór ruszy na początku 2025 r.

*O dofinansowanie Projektów w ramach naboru dla dużych przedsiębiorstw mogą ubiegać się mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie będą dużymi przedsiębiorstwami.

KLUCZOWE ZMIANY W ŚCIEŻCE SMART

Ocena projektów będzie dwuetapowa.

Ocena w I etapie będzie się odbywać bez spotkania z udziałem wnioskodawcy. Eksperci ocenią projekty zgodnie z opisem danego kryterium obligatoryjnego. Jeśli projekt spełni wszystkie kryteria przejdzie do II etapu. Jeśli projekt nie spełni któregokolwiek kryterium zostanie odrzucony. W tym etapie wnioskodawca nie będzie wzywany do poprawienia lub uzupełnienia wniosku.

W ramach I etapu oceniane będą m.in. kwalifikowalność wnioskodawcy czy zgodność z zakresem naboru (jeśli dotyczy). Dodatkowo w ramach oceny będzie weryfikowany charakter B+R czy innowacyjność projektu.

W II etapie wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w zakresie określonym przez NCBR. Elementem oceny jest spotkanie ekspertów z wnioskodawcą (Panel). Czas trwania panelu został wydłużony z 20 do 30 minut, a czas na złożenie korekty wniosku skrócony z 21 do 14 dni. W ramach II etapu oceniane są m.in. zdolność wnioskodawcy do finansowej realizacji projektu, spełnienie zasad horyzontalnych, zasad zrównoważonego rozwoju czy obowiązkowa współpraca z sektorem MŚP dla dużych podmiotów. Oceniane będą tu również kryteria rankingujące, tj. m.in. potencjał innowacji do transformacji rynku, ekoinnowacja, innowacja cyfrowa, współpraca w związku z projektem czy społeczne znaczenie innowacji.

Dwuetapowa ocena z pewnością zaoszczędzi pracy ekspertów oceniających projekty, dla przedsiębiorców oznacza jednak brak możliwości wyjaśnienia na czym polega innowacja oraz doprecyzowania zakresu prac B+R. Są to obszary, które dotychczas były głównym przedmiotem dyskusji podczas panelu. Oznacza to również, że kluczowe w opracowaniu wniosku jest skupienie się w pierwszej kolejności na tych elementach.

Podwykonawstwo

Jedną z ważnych zmian względem poprzednich naborów wniosków w ramach Ścieżki SMART jest brak konieczności wyboru kluczowego podwykonawcy na etapie pisania wniosku o dofinansowanie. Jednakże należy pamiętać o prawidłowym oszacowaniu wielkości wydatku. Maksymalny limit kosztów podwykonawstwa w Module B+R nadal stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych. Zaliczają się do niego także współprace B2B ze stałymi współpracownikami.

Biorąc pod uwagę brak możliwości poprawy wniosku w obszarze opisu innowacji oraz prac B+R warto zwiększyć swoje szanse na otrzymanie dotacji poprzez skorzystanie z pomocy doświadczonych doradców. Taxlab w ramach Ścieżki SMART opracował dotychczas blisko 30 wniosków o dofinansowanie dla MŚP i dużych przedsiębiorstw, głównie dla branży IT, cybersecurity, gamingowej, e-commerce, medycznej i produkcyjnej.

Skontaktuj się z nami już dziś! Sprawdź, czy Twój pomysł jest innowacyjny i ma szansę na dotację, która zmieni Twój biznes.

Nasze usługi

Porozmawiajmy o
ulgach i dotacjach.

Kontakt