Doradztwo strefowe

Polska Strefa Inwestycji – zwolnienie podatkowe dla przedsiębiorców

Autorzy tekstu: Izabela Sidorowicz

Na czym polega korzyść?

Rozwój gospodarczy w Polsce wspierany jest przez różnorodne inicjatywy, a jedną z nich jest Polska Strefa Inwestycji (dalej: „PSI”). W ramach wsparcia, przedsiębiorcy planujący realizację inwestycji na terenie Polski mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego (PIT/CIT). Program wparcia nowych inwestycji umożliwia skorzystanie z pomocy publicznej bez względu na terytorialną lokalizację inwestycji.

Wsparcie nowej inwestycji udzielane jest w drodze tzw. decyzji o wsparciu (dalej: „DoW”). Wysokość zwolnienia z podatku dochodowego zależy m.in. od:

  • lokalizacji inwestycji,
  • wielkości przedsiębiorstwa,
  • wysokości tzw. kosztów kwalifikowanych.

Zwolnienie podatkowe przysługuje z dwóch tytułów:

  • kosztów nowej inwestycji (kwalifikujących się do objęcia pomocą) albo
  • 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników.

Podstawowe wymagania

Wsparcie przyznawane jest na realizację nowej inwestycji rozumianej jako:

  • założenie nowego zakładu,
  • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
  • dywersyfikację produkcji poprzez wprowadzenie produktów wcześniej nieprodukowanych w zakładzie,
  • zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego istniejącego zakładu,
  • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub który miałby być zamknięty, gdyby nie doszło do zakupu.

Ubiegając się o pomoc w ramach PSI każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do spełnienia kryteriów ilościowych (wysokość nakładów inwestycyjnych) i jakościowych (kryteriów dotyczących zrównoważonego rozwoju gospodarczego i zrównoważonego rozwoju społecznego).

Termin na złożenie wniosku

Nabór w ramach PSI jest ciągły - wniosek może być złożony w dowolnym momencie w trakcie roku. Co istotne, ze względu na to, że zwolnienie z CIT stanowi pomoc publiczną, inwestycja objęta decyzją o wsparciu zasadniczo nie może rozpocząć się przed uzyskaniem decyzji.

Czas na wykorzystanie zwolnienia

Obecnie, w zależności od lokalizacji inwestycji, zwolnienie z podatku przysługuje przez 12, 14 lub 15 lat – licząc od dnia wydania DoW.

Przykład korzyści z zastosowania zwolnienia

W przypadku małego przedsiębiorcy planującego założenie nowego zakładu zlokalizowanego w województwie lubelskim, maksymalna intensywność pomocy publicznej wynosi 70%. Przedsiębiorstwo ponosząc koszty kwalifikowane w wysokości 4 mln zł, może otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego w wysokości 2,8 mln zł. Oznacza to, że w kolejnych latach (maksymalnie 15 lat) nie zapłaci należnego podatku dochodowego w wysokości 14,74 mln zł. W praktyce oznacza to zwolnienie z podatku dochodu w wysokości ok. 77,5 mln zł. 

Innym przykładem może być średniej wielkości przedsiębiorca, które dokona tzw. reinwestycji w istniejącym zakładzie położonym w województwie pomorskim. W tym przypadku, intensywność pomocy publicznej wynosi 40%, co przy inwestycji na poziomie 4 mln zł daje możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego w wysokości 1,6 mln zł. Tym samym, w kolejnych latach (maksymalnie 14 lat) przedsiębiorstwo nie zapłaci należnego podatku dochodowego w wysokości 8,42 mln zł. W praktyce oznacza to zwolnienie z podatku dochodu w wysokości ok. 44,3 mln zł.

Podsumowując, przedsiębiorstwa planujące nowe inwestycje, w ramach PSI mają możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków podatkowych, co w praktyce przekłada się na realne oszczędności finansowe i może stanowić kluczowy element sukcesu w dynamicznym i konkurencyjnym otoczeniu biznesowym.

Nasze usługi

Porozmawiajmy o
ulgach i dotacjach.

Kontakt