Doradztwo bieżące

Opodatkowanie drugiej i kolejnej wymiany udziałów

Autorzy tekstu: Karolina Wójcik-Poznańska

W świetle dotychczasowego stanowiska Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej tylko pierwsza restrukturyzacja (wymiana udziałów) mogła skorzystać z neutralności podatkowej. Otrzymaliśmy dla jednego z naszych klientów interpretację indywidualną, dzięki której w określonych sytuacjach neutralność podatkowa może być zachowana także przy drugiej i kolejnej restrukturyzacji.

Wymiana udziałów polega na wniesieniu przez wspólnika w formie wkładu niepieniężnego udziałów jednej spółki do innej spółki, w wyniku której spółka nabywająca osiąga lub zwiększa bezwzględną większość praw głosu w spółce wnoszonej.

Wymiana udziałów spełniająca warunki określone w ustawie dochodowej, tj. wymienione w art. 24 ust. 8b ustawy PIT, jest neutralna podatkowo po stronie podmiotów wymieniających się udziałami/akcjami – wspólnika oraz spółki nabywającej. Sytuacja, w której wnoszone udziały były nabyte lub objęte na skutek działań restrukturyzacyjnych - np. wymiany udziałów - wykluczała wyłączenie z opodatkowania.

W otrzymanej przez nas interpretacji indywidualnej organ stwierdził, że niespełnienie warunków neutralności podatkowej wymiany udziałów nie odbiera transakcji przymiotu „wymiany udziałów”. Oznacza to, że transakcja niespełniająca warunków pozwalających na utrzymanie neutralności podatkowej, w dalszym ciągu traktowana jest jak wymiana udziałów, ale podlegająca opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych.

Jednocześnie organ uznał, że zasady opodatkowania opisanej transakcji wymiany udziałów należy ustalić zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 7b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość rynkowa udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów, o której mowa w ust. 8a, wraz z zapłatą w gotówce w części przekraczającej wartość rynkową otrzymanych w zamian od wspólnika udziałów (akcji), ustalona na dzień wymiany udziałów.

Skoro bowiem art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje na zwolnienie z opodatkowania wymian udziałów spełniających warunki wskazane w tym przepisie, a brzmienie art. 24 ust. 8b ww. ustawy wyłącza możliwość skorzystania z tego zwolnienia w przypadku niespełnienia wymogów wskazanych w tym przepisie, stwierdzić należy, że transakcja stanowi wymianę udziałów niekorzystającą ze zwolnienia na podstawie art. 24 ust. 8b ww. ustawy, a w konsekwencji mają do niej zastosowanie przepisy art. 24 ust. 5 pkt 7b ww. ustawy.

W efekcie, w sytuacji w której wartość rynkowa udziałów przekazanych przy wymianie udziałów, wraz z ewentualną zapłatą w gotówce, nie będzie wyższa niż wartość rynkowa wnoszonych udziałów w spółkach, ustalona na dzień wymiany udziałów, to obowiązek podatkowy nie powstanie. Jest to przełomowe stanowisko, gdyż pozwala na zachowanie neutralności podatkowej wymiany udziałów, stanowiącą kolejną restrukturyzację.

Nasze usługi

Porozmawiajmy o
ulgach i dotacjach.

Kontakt