Dotacje

A może Granty na Eurogranty?

Autorzy tekstu: Agata Górecka

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła długo wyczekiwany konkurs, w ramach którego firm z sektora MŚP mogą uzyskać dofinansowanie kosztów związanych z aplikowaniem o wsparcie z Programów UE zarządzanych przez Komisję Europejską (np. HORYZONT EUROPA, KREATYWNA EUROPA, DIGITAL „CYFROWA EUROPA”, SINGLE MARKET PROGRAMME, LIFE).

Wsparcie obejmuje prace zmierzające do przygotowania skutecznej aplikacji o uzyskanie Eurograntu i przeprowadzenia udziału firmy w konkretnym naborze w programie UE, obejmujące:

a) przygotowanie Eurograntu, w tym:

 • poszukiwanie partnerów krajowych, jak i zagranicznych (np. organizację spotkań poza terenem RP, związanych z przygotowaniem założeń dla samego Eurograntu i wniosku o Eurogrant),
 • przygotowanie wniosku o Eurogrant do wybranego programu UE lub konkursu w wybranym programie UE (np. tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu)
 • korektę wniosku o Eurogrant,
  • prezentację wniosku o Eurogrant przed odpowiednią komisją;

b) opracowanie analiz specjalistycznych – wymaganych w procesie aplikowania o Eurogrant.

Kto może ubiegać się o grant?

Wsparcie kierowane jest do firmy z sektora MŚP, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

 • nie złożyły jeszcze wniosku o Eurogrant z Programów UE, którego dotyczy projekt,
 • chcą złożyć wniosek samodzielnie; jako koordynator konsorcjum, lider work package; lub  członek konsorcjum albo partnera,
 • zamknęły rok obrotowy trwający co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych,
 • ich działalność wpisuje się w obszary określone jako Krajowa Inteligentna Specjalizacja.

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

Wysokość grantu przyznawanego w formie kwoty ryczałtowej, zależy od roli wnioskodawcy w projekcie oraz tego, czy projekt zakłada koszty związane z opracowaniem analiz specjalistycznych.

Wnioskodawca realizujący projekt samodzielnie uzyska:

 • 107 tys. zł w przypadku przygotowania projektu do Programu UE, dla którego zostaną poniesione koszty analiz specjalistycznych,
 • 67 tys. zł gdy projekt nie uwzględnia kosztu analiz specjalistycznych.

Co ważne z perspektywy firmy, koszty rozliczane kwotą ryczałtową są traktowane jako wydatki faktycznie poniesione (brak obowiązku gromadzenia faktur i innych dokumentów księgowych).

Ważne: 

Warunkiem wypłacenia grantu jest wynik oceny wniosku o Eurogrant do Programu UE na poziomie powyżej 50% maksymalnej liczby punktów lub etapów oceny możliwych do osiągnięcia w danym programie UE lub konkursie w danym Programie UE.  

Jeśli projekt zostanie wybrany przez PARP do dofinansowania, niemniej aplikacja o Eurogrant w Programie UE uzyska 50% lub mniej punktów/etapów oceny, wówczas wszystkie koszty w projekcie zostaną uznane za niekwalifikowalne i dofinansowanie nie będzie wypłacane.


***

W ramach naboru trwającego do 17 kwietnia 2025 r., PARP wybierze do dofinansowania projekty na łączną kwotę 43 mln zł. Projekty oceniane będą w ramach zdefiniowanych przedziałów czasowych – najbliższe to: 18 kwietnia 2024 – 13 czerwca 2024; 14 czerwca 2024 – 14 sierpnia 2024.

Nasze usługi

Porozmawiajmy o
ulgach i dotacjach.

Kontakt