Planowanie podatkowe

Fundacja rodzinna w strukturze holdingowej

Autorzy tekstu: Karolina Wartacz

Fundacja rodzinna promowana jest jako narzędzie, które chroni biznes przed ryzykiem rozdrobnienia w przyszłości oraz zapewnia środki finansowe, w szczególności, członkom rodziny założyciela fundacji. Co jednak oznacza to w praktyce dla osób będących wspólnikami spółek, którzy postanowią założyć fundację rodzinną oraz dla ich krewnych?  

  • Zmniejszenie poziomu opodatkowania 

Zarówno założenie fundacji rodzinnej, jak i przekazanie do niej majątku - np. udziałów w spółkach zależnych - jest neutralne podatkowo na gruncie PIT, CIT oraz PCC.  

Fundacja jest zasadniczo zwolniona z CIT, a więc wypłata dywidendy ze spółki zależnej do fundacji nie powinna podlegać opodatkowaniu.  

Opodatkowaniu natomiast podlegają wypłaty z fundacji na rzecz osób fizycznych, które zostały wskazane w statucie jako beneficjenci, zgodnie z poniższymi zasadami:  

  • Fundacja rodzinna zapłaci 15% CIT od przychodu odpowiadającego wartości przekazywanego beneficjentom mienia,  

dodatkowo: 

  • Beneficjenci będący osobami fizycznymi jako podatnicy PIT, będą zwolnieni z podatku, jeśli należą do najbliższej rodziny fundatora tj. są małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, pasierbem, ojczymem lub macochą; 

  • Osoby zaliczane do I lub II grupy podatkowej fundatora w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn zapłacą 10% zryczałtowany PIT;  

  • Pozostałe osoby zapłacą 15% zryczałtowany PIT.  

W efekcie, wypłaty dokonywane za pośrednictwem fundacji rodzinnej wiążą się z dużymi preferencjami podatkowymi. Po pierwsze, transfer środków do fundacji nie podlega opodatkowaniu. Po drugie, łączne obciążenie związane z wypłatą zysku do osoby fizycznej może wynieść 15%. Rozwiązanie to jest korzystniejsze w porównaniu np. do wypłaty dywidendy ze spółki do udziałowców będących osobami fizycznymi, która jest opodatkowana 19% PIT. 

  • Fundacja rodzinna a spółka jawna 

Należy mieć na uwadze, że jeżeli do fundacji zostanie wniesiony ogół praw i obowiązków w spółce jawnej, to taka spółka stanie się podatnikiem CIT. Ustawodawca wyłączył możliwość złożenia stosownej informacji do Naczelnika Urzędu Skarbowego i tym samym nieobjęcia dochodów spółki CIT-em, jak ma to miejsce w przypadku innych osób prawnych będących wspólnikami spółek jawnych. 

  • Założenie fundacji przez więcej niż jednego fundatora 

Jak wskazaliśmy powyżej, fundacja dokonując wypłaty na rzecz beneficjenta jest zobowiązana do zapłaty 15% CIT, natomiast wypłaty na rzecz najbliższych członków rodziny tj. małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy nie są objęte PIT.  

Analizując możliwość skorzystania ze zwolnienia z PIT należy wziąć pod uwagę relację pomiędzy fundatorem a beneficjentem. Przykładowo, jeżeli fundacja zostanie założona przez dwóch fundatorów np. rodzeństwo i środki zostaną będą wypłacane przez fundację na rzecz dzieci każdego z nich, to całość wypłacanego świadczenia nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z PIT. W takiej sytuacji, w przypadku wniesienia przez rodzeństwo równych wkładów do fundacji, 50% wypłaty skorzysta ze zwolnienia, natomiast pozostała część będzie objęta 10% PIT. 

Nasze usługi

Porozmawiajmy o
ulgach i dotacjach.

Kontakt